MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG
Mục tiêu hoạt động của công ty là sản xuất, kinh doanh và thu lợi nhuận hợp pháp, làm tăng cổ tức và giá trị cổ phần của các Cổ đông, tạo việc làm và thu nhập ngày càng cao cho người lao động, đóng góp cho ngân sách Nhà nước.