FUJITON NHẬN GIẢI THƯƠNG HIỆU VÌ MÔI TRƯỜNG XANH QUỐC GIA 2017