ĐH CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN VIETRUST - FUJITON 06/02/2013